History
History, 04.05.2021 14:40, dbman

1. Si Mohandas Gandhi ng India ay namuno sa pagpamalas ng moderatong nasyonalismo
B. naghangad ng kasarinlan ang mga Arab mula sa mga Turk
C. ang mga kaisipang nagsisilbing gabay sa pagkilos
D. napasallalim sa pamamahala ng Great Britain
2. Ang ideolohiya ay
A naghangad ng kasarinlan ang mga Arab mula sa mga Turk
B. ang mga kaisipang nagsisilbing gabay sa pagkilos
C. namuno sa pagpamalas ng moderatong nasyonalismo
D. napasailalim sa pamamahala ng Great Britain
3. Sa pagtatapos ng ika-19 na dantaon ng Israel
A. naghangad ng kasarinlan ang mga Arab mula sa mga Turk
B. namuno sa pagpamalas ng moderatong nasyonalismo
C. sumibol ang mga pagkilos upang ang mga Hudyo ay makabalik sa kanilang lupain
D. napasailalim sa pamamahala ng Great Britain
4. Dahil sa kalupitan at labis na paniningil ng buwis sa Saudi Arabia
A. napasailalim sa pamamahala ng Great Britain
B. namuno sa pagpamalas ng moderatong nasyonalismo
C. sumibol ang mga pagkilos upang ang mga Hudyo ay makabalik sa kanilang lupain
D. naghangad ng kasarinlan ang mga Arab mula sa mga Turk
5. Pagkaraan ng ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang Iraq at Palestine ay
A, napasailalim sa pamamahala ng Great Britain​

answer
Answers: 2
Get

Other questions on the subject: History

image
History, 21.06.2019 17:00, codeyhatch142
Explain in a short essay of two to three paragraphs how the life and actions of the two figures you have chosen illuminate important aspects of the watergate scandal
Answers: 1
image
History, 21.06.2019 18:30, ashleyprescot05
Which statements about richelieu, chief minister to louis xill offrance are correct? 1. he was a catholic cardinal who worked to support theinterests of the state.2. he supported the great nobles in their continuing disputewith the french monarchy.3. he reduced taxation and the costs of government.4. he restricted the independence of the huguenots.​
Answers: 1
image
History, 21.06.2019 18:30, naomijamieson88
Who was pancho villa? a u. s general who led american troops into mexico an american expert on tropical diseases a mexican rebel who attacked and burned a town in new mexico a leader of a hostile revolt in panama
Answers: 3
image
History, 21.06.2019 22:40, tristanthecat
What was the most common destination for african american migrants between 1910 and 1930
Answers: 2
Do you know the correct answer?
1. Si Mohandas Gandhi ng India ay namuno sa pagpamalas ng moderatong nasyonalismo
B. naghanga...

Questions in other subjects:

Total solved problems on the site: 12005042