Computers and Technology

thiết lập một lược đồ ER mô tả CSDL quản lí bệnh viện bao gồm bác sĩ và bệnh nhân. Bác sĩ có các thông tin về CMT, tên, ngày sinh, chuyên môn, tuổi, thâm niên; bệnh nhân có các thông tin về số CMT, tên, ngày sinh, nghề nghiệp, địa chỉ. Mỗi bác sĩ khám bệnh cho nhiều bênh nhân. Mỗi bệnh nhân được khám bởi một vài bác sĩ. Thời gian khám bệnh cũng cần được lưu trong CSDL

answer
Answers: 1
Get

Other questions on the subject: Computers and Technology

image
Computers and Technology, 22.06.2019 19:00, trintrin227
In he example code, what does the title attribute create? a tool tip an element a source a markup
Answers: 1
image
Computers and Technology, 22.06.2019 23:20, duplerk30919
Write the interface (.h file) of a class counter containing: * a data member counter of type int. * a constructor that takes one int argument. * a function called increment that accepts no parameters and returns no value. * a function called decrement that accepts no parameters and returns no value. * a function called getvalue that accepts no parameters. ignore: write the interface (.h file) of a class counter containing: a data member counter of type int. a constructor that takes one int argument. a function called increment that accepts no parameters and returns no value. a function called decrement that accepts no parameters and returns no value. a function called getvalue that accepts no parameters and returns an int.
Answers: 3
image
Computers and Technology, 24.06.2019 02:30, journeyhile5
How to apply the fly in effect to objects on a slide
Answers: 1
image
Computers and Technology, 24.06.2019 13:00, Savtheartist23
Ais a built in formula in spread spread a is any math process such as addition or subtraction. options are function and operation
Answers: 1
Do you know the correct answer?
thiết lập một lược đồ ER mô tả CSDL quản lí bệnh viện bao gồm bác sĩ và bệnh nhân. Bác sĩ có các thô...

Questions in other subjects:

Konu
Mathematics, 27.01.2021 05:30
Konu
Mathematics, 27.01.2021 05:30
Konu
Mathematics, 27.01.2021 05:30
Total solved problems on the site: 13590522